Nieuw regime voor parkeren en overnachten in Portugal

Nieuw regime voor parkeren en overnachten in Portugal

Diário da República No. 164/2021, Series I van 2021-08-24: Wijziging van het regime voor parkeren en overnachten van campers. Wijziging van de Wegenverkeerswet en de Regeling Verkeerssignalisatie in Portugal.

Er is veel onduidelijkheid geweest over het wel of niet mogen overnachten en parkeren op niet daarvoor aangewezen plekken voor campers. Op 6 augustus 2021 heeft de Portugese overheid hier duidelijkheid over gegeven. Er is een een aanvulling op de wet hiervoor gekomen. Hieronder de samenvatting vertaald vanuit het Portugese wetsartikel. Alleen de wijzigingen/aanvullingen zijn genoemd.

Campers parkeren in Portugal

Parkeren en overnachten in Portugal met de camper.

Wet nr. 66/2021

van 24 augustus

Samenvatting: Wijziging van het regime voor parkeren, overnachten en autoparkeren voor campers, wijziging van de Wegenverkeerswet en de Regeling Verkeerssignalisatie.

Wijziging van het regime voor parkeren, overnachten en parkeren van campers, wijziging van de Wegenverkeerswet en de Regeling Verkeerssignalisatie

De Vergadering van de Republiek besluit, overeenkomstig artikel 161, onder c), van de Grondwet, als volgt:

Artikel 1

Object

Deze wet wijzigt het regime voor parkeren, overnachten en parkeren voor campers, wijziging van het verkeersreglement , goedgekeurd door wetsdecreet nr. 114/94 , van 3 mei, en de verordening verkeerssignalisatie, goedgekeurd door het regelgevend besluit 22-A/98 , van 1 oktober.

Artikel 2

Wijziging in de wegcode

Artikelen 48 en 50-A van het verkeersreglement , goedgekeurd bij wetsdecreet nr. 114/94 van 3 mei, luiden nu als volgt:

“Artikel 48

2 – Parkeren wordt beschouwd als de immobilisatie van een voertuig, met of zonder inzittenden, die geen stop vormt en niet wordt gemotiveerd door omstandigheden die specifiek zijn voor het verkeer.

6 – Het is verboden om campers en dergelijke te parkeren in de gebieden van het Natura 2000-netwerk, gebieden met beschermd landschap en gebieden die vallen onder de Gewone Plannen van de Kustlijn, buiten de toegestane plaatsen voor het parkeren van voertuigen.

7 – Het parkeren van campers of dergelijke, onder dezelfde voorwaarden als andere voertuigen, moet cumulatief voldoen aan de bepalingen van de gemeentelijke parkeer- en verkeersregels en de volgende verboden:

a) Kampeerpraktijken en alle andere daarmee samenhangende activiteiten op de weg en in de openbare ruimte;

b) verwijdering van organisch afval en water buiten de definitieve verwijderingssystemen voorzien in de toepasselijke specifieke wetgeving;

c) Bezetting van de weg en openbare ruimte boven de omtrek van de camper.

8 – Een ieder die de bepalingen van paragrafen 4 en 5 en subparagrafen a), b) en c) van paragraaf 7 overtreedt, wordt bestraft met een boete van (euro) 30 tot (euro) 150.

9 – Wie de bepalingen van lid 6 overtreedt, wordt bestraft met een boete van (euro) 60 tot (euro) 300.

10-Na kennisgeving van de overtredingen bedoeld in de paragrafen 8 en 9, uitgevoerd door de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de overtreding, kan de overtreder onmiddellijk overgaan tot de vrijwillige betaling van de boete.

De vrijwillige betaling op het moment van verificatie van de overtreding komt minimaal overeen met de afwikkeling van de boete en kan worden uitgevoerd met alle wettelijk aanvaarde middelen als een vorm van betaling, en de beschikbare elektronische betaalmiddelen verdienen de voorkeur.

Artikel 50-A

Overnachting en camperplaats

1 – Onverminderd de bepalingen van de artikelen 49 en 50 zijn overnachtingen en het parkeren van campers en dergelijke in gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die vallen onder de kustbestemmingsplannen, verboden, behalve op uitdrukkelijk toegestane plaatsen Voor dit doeleinde.

2 – In de rest van het grondgebied en bij gebrek aan gemeentelijke regelgeving voor de activiteit, mogen campers die zijn goedgekeurd door het Instituut voor Mobiliteit en Transport, IP, overnachten voor een maximale periode van 48 uur in dezelfde gemeente, behalve op uitdrukkelijke plaatsen geautoriseerd voor het effect, waarvoor geen limiet op overnachtingen is vastgesteld.

3 – (Voormalig nr. 2.)

c) ‘Overnachting’ betekent het verblijf van een camper of iets dergelijks, met inzittenden, tussen 22:00 uur en 07:00 uur.

4 – Het niet naleven van de bepalingen van lid 2 wordt bestraft met een boete van (euro) 60 tot (euro) 300, behalve in het geval van overnachtingen of parkeren in gebieden van het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden gedekt door de Landinrichtingsplannen Kust Kust, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, waarbij de boete (euro) 120 tot (euro) 600 bedraagt.

5-na kennisgeving van de overtredingen bedoeld in paragraaf 4, uitgevoerd door de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de overtreding, kan de overtreder onmiddellijk overgaan tot de vrijwillige betaling van de boete.

6-vrijwillige betaling op het moment van verificatie van de overtreding komt minimaal overeen met de betaling van de boete en kan worden uitgevoerd met alle wettelijk toegestane vormen van betaling, en de beschikbare elektronische betaalmiddelen verdienen de voorkeur.

7 – de regering kan de regularisatie van de machtiging tot overnachting als bedoeld in het tweede lid bevorderen mits dagelijkse registratie in een gratis elektronisch platform dat de geolocatie valideert en deze registratie voor een periode van maximaal 60 dagen bewaart.

8-het in het vorige lid bedoelde elektronische platform dient tevens te worden gebruikt ten behoeve van elektronische registratie van de validatie van de plaatsen van regelmatige lozing van vuil water uit deze voertuigen.

9 – Het niet naleven van de bepalingen van de leden 7 en 8 leidt tot een verhoging van 50% van de in lid 4 bedoelde boete.»

Artikel 3

Wijziging van de Regeling verkeerssignalisatie

De artikelen 24 en 34 van de Regeling Verkeerssignalisatie, goedgekeurd bij Reglementair Besluit nr. 22-A/98 van 1 oktober, worden vervangen door:

“Artikel 24

C15a – pictogram voor campers plus extra panelen om het gebruiksverbod buiten exclusieve parkeerplaatsen voor campers en bijbehorende tijdsbeperkingen te identificeren, evenals servicegebieden voor campers;

Artikel 34

H14e – camperpictogram plus extra panelen om exclusieve camperparkeerplaatsen, serviceplaatsen voor campers te identificeren;

Artikel 4

Implementatie

Deze wet treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking.

Goedgekeurd op 22 juli 2021.

De voorzitter van de Vergadering van de Republiek, Eduardo Ferro Rodrigues.

In werking getreden op 6 augustus 2021.

Publiceer jezelf.

De president van de republiek, Marcelo Rebelo de Sousa.

Medeondertekend op 12 augustus 2021.

De premier, António Luís Santos da Costa.

114494695

Campers parkeren in Portugal

Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan gerust even contact met ons op. Heb je na het lezen van deze droge kost behoefte aan de Jip en Janneke uitleg? Lees dan het artikel Wild Kamperen in Portugal – mag dat wel?